Dario Máček: Uzdravenie

 

Začnem asi tým, že položím otázku: Odkiaľ sú choroby? Keď poznáme aspoň trochu Sv. Písmo, tak vieme, že Boh keď stvoril svet a človeka, umiestnil ho v záhrade Eden, kde choroby, starnutie ani smrť neexistovali. Podobne človek, keď raz zomrie a príde do neba, tam tiež už nebudú choroby, ani slzy… Takže choroby sú iba na zemi, pokiaľ žijeme. Prečo?

Pretože sme ako ľudstvo zhrešili a choroby sú dôsledkom hriechu. Pochádzajú teda choroby od Boha? Nie. Sú z iného kráľovstva – od diabla. Ježiš však prišiel na to, aby sňal hriech sveta a dôsledky hriechu. Ján Krstiteľ volal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta! (Jn 1, 29)

To znamená, že Ježiš prišiel, aby z nás sňal ťarchu hriechu, aby nás oslobodil, žeby sme už nežili viac pre hriech, ale v novote života pre Boha. Taktiež nás oslobodil aj od dôsledkov hriechu, čo sú choroby. Nie žeby hriech a choroby prestali existovať. Ale je na ne liek – Ježiš Kristus. Ak k nemu prídeme v pokore, môže nás oslobodiť od hriechov, dať nám spásu a môže nás aj uzdraviť.

Nemýľte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. (Jk 1, 16 – 17)

Dobrá vec pochádza z neba. Zlá vec – hriechy, choroby, smrť, smútok, depresia, atď., nepochádza z neba. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. (1 Jn 3, 8) Keď chodil Ježiš po zemi, chodil po mestách a mestečkách, kázal evanjelium o Kráľovstve a uzdravoval každý neduh a chorobu. Iný verš z Písma nám hovorí, že schádzali sa k nemu zo širokého okolia a on ich uzdravoval všetkých. Je napísané niekde v Písme u štyroch evanjelistov, žeby Ježiš niekoho neuzdravil? Nie. Uzdravoval všetkých, ktorí k nemu prišli. Ježiš povedal svojim učeníkom:

Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. (Jn 4, 34)

Ježiš robil len to, čo chcel jeho Otec. Hovoril len to, čo chcel jeho Otec. Keď teda Ježiš uzdravoval, robil len to, čo chcel jeho Otec. Ježiš sa nezmenil. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. (Hebr 13, 8) Je teda Božia vôľa, aby sme boli chorí? Nie. Dáva Boh choroby? Nie. Kto dáva choroby?

Diabol. Boh nie je zdroj chorôb. Ale môže ich dopustiť, resp. dovoliť na človeka, vo výnimočných prípadoch, ako to bolo s Jóbom, aby ho preskúšal (všetko mu potom mnohonásobne vynahradil), alebo na dobro človeka, aby sa spamätal, ak žije v hriechoch, alebo tým sleduje nejaký zámer. Ale nechce nás v tej chorobe nechať. Boh môže a chce každé zlo premeniť na dobro pre človeka. Nemá záľubu v dopúšťaní chorôb na ľudí.

V neposlednom rade si mnoho chorôb človek zapríčiňuje aj sám nesprávnym spôsobom života. V Písme môžeme nájsť zaujímavý príbeh o slepom od narodenia:

Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. (Jn 9, 1-3)

Vidíme, že učeníci sa pýtali Ježiša, kto zhrešil, on, či jeho rodičia? Lebo choroba je dôsledkom hriechu. Ježiš odpovedá, že ani on, ani jeho rodičia. Ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Aby sa mohol Boh na tomto človeku osláviť. Diabol ranil človeka slepotou, ale prichádza Ježiš a uzdravuje ho. A Boh je oslávený vo svojom Synovi. Je preto dôležité, aby sme pristupovali s dôverou za Ježišom a prosili ho o uzdravenie, ktoré nám náleží v jeho ranách ( prísľub vo Sv. Písme), prosili ho vo viere a prijímali uzdravenie na

Božiu slávu. Boh sa chce osláviť aj na tebe! Aj na tebe chce ukázať svoje skutky! Aj ty môžeš vydávať svedectvo o Božej moci, ktorá ťa uzdravila. A nebudeš sám, veď som to zažil aj ja, čo píšem tento blog, aj mnoho iných.

Na svojom tele som zažil Božie uzdravenia a videl som mnoho ľudí uzdravených menom Ježiša Krista, preto musím písať o tejto skutočnosti. Nie je to prezentácia mojej osoby, ale Ježiša Krista a jeho mocného mena. Boh je živý, jeho slovo je pravda a uzdravenie môžeme dosiahnuť prostredníctvom viery v obetu Ježiša Krista na kríži a jeho rán.

Stručne o niektorých uzdraveniach:

Pred niekoľkými rokmi som sa veľmi vyčerpal. Súviselo to s ťažkým obdobím, cez ktoré som prechádzal. Nemohol som pracovať, nemohol som chodiť von, lebo mi prichádzalo zle, nemohol som cestovať v dopravných prostriedkoch, navštevovať svoju priateľku, s ktorou som mal vtedy vzťah. Myslel som si, že mi to prejde behom 2 týždňov. Neprechádzalo to. Chodil som po lekároch, predpísali mi lieky, potom neskôr iné lieky, ktoré keby som užíval, môj organizmus by si navykol a pravdepodobne by som ich musel užívať do konca života. Modlil som sa k Bohu o uzdravenie. Uzdravenie neprichádzalo. Bol som napokon práceneschopný 6 mesiacov. Musel som použiť duchovný boj a v mene Ježiš som prikazova  uzdravenie do svojho tela. Vyznával som verše z Písma o uzdravení nad svojím telom. Svoju vieru som postavil na Božích slovách o uzdravení, ktoré som poznal z Písma. Ľahol som si, privrel oči, modlil som sa a vyznával: V ranách Ježiša Krista som uzdravený. Jeho ranami ste boli uzdravení. (1 Pt 2, 24) Niekoľkokrát. Potom, Hospodin je môj lekár. Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. (Ex 15, 26)

Pripomínal som tieto verše Bohu a odvolával sa na ne počas modlitby. Bože, tvoje slovo hovorí, že v ranách Ježiša Krista máme uzdravenie, prosím Ťa, uzdrav ma v ranách svojho Syna. Ja verím, že Ty si najvyšší Lekár. Uzdrav ma ranami Ježiša Krista.

Modlila sa za mňa aj moja mama a keďže Boh je živý, povedal jej odkaz pre mňa: Ničoho sa neboj. Ja som ťa uzdravil. Ničoho sa neboj, keď si so Mnou a Ja som s tebou, stále s tebou, či svieti slnko, alebo je tma. Ty a ja sme spolu.

Prečo mi to tak povedal? Lebo vedel, že mám obavy ísť na ulicu, lebo mi prichádzalo zle. Prosili sme Ježiša, aby som mohol prestať brať lieky. Ježiš povedal: Je uzdravený, len nech to pevne chytí. (zároveň jej bolo v Duchu ukázané, že si to nemám nechať ukradnúť klamstvom diabla, svojimi pocitmi, alebo svojou nedôverou)

Pokračoval som vo vyznávaní uzdravenia v Ježišových ranách a postupne zmenšoval dávku liekov, až do úplného vysadenia. Trvalo mi to 2 až 3 týždne, kým som cítil uzdravenie. Ježiš ma uzdravil a postavil na nohy. Len ja viem, ako mi bolo. Boh sa postaral o mňa. Som zdravý, chodím a cestujem bez problémov, mám dobrú prácu, dal mi inú priateľku, ktorá je dnes mojou manželkou. Hovorím toto svedectvo ako svedectvo Božej moci.

Alebo iné svedectvo, keď som mal ísť na chirurgický zákrok do nemocnice. Modlili sa za mňa kresťania na modlitebnej skupinke, položili na mňa ruky, pomazali olejom podľa Jakuba 5, 14 – 15 a ja som prijal vo viere uzdravenie. No nie hneď, okamžite. I keď, aj to sa stáva. Ja som uveril Bohu, že som uzdravený v jeho ranách. Keď ma zabolelo, vtedy som vyznával:

V ranách Ježiša Krista som uzdravený. Niekoľko dní. Môj zdravotný stav sa zlepšil, zdravotné problémy zmizli a ja som nemusel ísť na žiaden zákrok do nemocnice. Poviete si náhoda?

Tu by bolo na mieste povedať prečo máme vo viere vyznávať verše z Písma o uzdravení. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rim 10, 9)

Tento princíp viery a vyznania na spásu sa môže aplikovať aj na uzdravenie. Na modlitbe prosíme Boha o uzdravenie a neprosíme „len svojimi slovami“, ale sa odvolávame priamo na Božie prisľúbenia v Biblii, na živé Božie slovo, ktoré má moc meniť situácie. Božie slovo stvorilo svet. A toto mocné Božie slovo dokáže zmeniť aj tvoju situáciu. Môže ťa uzdraviť. Tak ho zober do svojich úst a vyznávaj. Božie slovo je liek.

Nezabudnime počas modlitby aj ďakovať za uzdravenie. Ďakovaním vyjadrujeme vieru v prijatie uzdravenia. Niekedy treba na modlitbe vytrvať aj niekoľko dní, ale pevne držať vieru a vyznanie Božieho slova. Ježiš nám povedal aj dve podobenstvá o vytrvalosti na modlitbe: Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: "V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: “Obráň ma pred mojím protivníkom.” Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: “Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A Pán povedal: Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?  (Lk 18, 1-8)

A potom im povedal: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on zvnútra odpovie: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť. A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Lk 11, 5-10)

Niektoré uzdravenia sú okamžité, na niektoré treba čas. Často sa stáva, že kresťania sa modlia, v duchovnej sfére prijmú uzdravenie, ale vo fyzickej to hneď necítia, tak povedia, modlil som sa a nebol som uzdravený. A strácajú uzdravenie. Niekedy to trvá, kým sa Boží dar prejaví, zmaterializuje do reálneho sveta, alebo ho démonické sily zdržiavajú a blokujú.

Moja mama pracovala ako učiteľka. Počas vyučovania dostala vnuknutie, aby šla o poschodie nižšie ku kolegyni do triedy. Žiakom dala prácu a ponáhľala sa tam. Otvorila dvere, v triede vládol zmätok, lebo sa práve stal úraz. Jednému chlapcovi spadla ťažká lavica na prsty, plakal a učiteľka tíšila deti. Moja mama podišla k chlapcovi, ktorý jej s plačom hovoril, že ho strašne bolí palec na pravej ruke. Opuchal a nemohol ním hýbať. Učiteľka začala niekoho zháňať, kto by šiel s ním na chirurgiu. Mama zobrala chlapca nabok a ticho sa modlila nad jeho rukou.

Prestal plakať, po chvíli sa ozval, že ho už nič nebolí. Pozreli sa na ruku. Palec odpuchol a mohol ním hýbať. Kým triedna učiteľka pozháňala školníčku, ktorá s ním mala ísť do nemocnice, chlapec už nemal bolesti. Sadol si do lavice a vyučovanie mohlo pokračovať.

Inokedy mala cez prestávku dozor. Z jednej triedy s krikom vybehli žiaci k nej, že sa stal úraz. Dievča spadlo a prerazilo si ušný lalok až po náušnicu. Vyzeralo to veľmi nepekne. Narýchlo ju nič iné nenapadlo… Kým zariadi potrebné veci na odvoz do nemocnice, len položila na jej ucho ruku a modlila sa v jazykoch Ducha. Dievča sa utišovalo. Keď odtiahla ruku, nechcela veriť vlastným očiam. Po úraze nebolo ani stopy. Zvonenie ohlásilo koniec prestávky. Kým prišla triedna učiteľka, na úraz sa zabudlo. Po vyučovaní prišla za tým dievčaťom. Ani jazvičku nemalo na tom ušnom laloku.

A to by som mohol písať aj o pani, ktorá bola vyliečená z rakoviny. Jej muž a moja mama sa dohodli, že sa budú modliť o 15:00 hodine za jej uzdravenie, v hodine Božieho milosrdenstva. Prosili Boha o jej uzdravenie a ona bola vyliečená.

Iná žena mala slabý zrak a hrozilo jej oslepnutie. Skúšala všetko. Aj Silvovú metódu. Stretla sa s mojou mamou a tá jej povedala o uzdravení v Ježišovi. Pomodlili sa spolu. Žena išla domov a potrhala knihy a materiály o Silvovej metóde, lebo uverila, že prijala uzdravenie v Ježišových ranách. A skutočne, išla na vyšetrenia do nemocnice a jej oči sa natoľko zlepšili, že nemusela ísť na operáciu. Doteraz je jej vďačná a píše jej listy až z Kanady, lebo sa tam presťahovala.

Kto uzdravuje? Ježiš. My sme cirkev – Kristovo duchovné telo, ktoré má robiť to, čo chce od nás náš Majster a Učiteľ. Ľudia neuzdravujú. Boh uzdravuje prostredníctvom mena Ježiš, ktoré je nad každé meno, nad každú chorobu, nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo. Všetko sa musí skloniť pred menom Ježiš. A deje sa to mocou Ducha Svätého.

Peter a Ján keď uzdravili chromého od narodenia pred chrámovou bránou tak že stál, chodil a skákal velebiac Boha, mnohí ľudia sa zhŕkli k nim a čudovali. (Sk 3. kapitola) Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom: Muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, akoby sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, Boh našich otcov oslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho. Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, a Pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. (Sk 3, 12 – 16)

Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvažoval k nim pridružiť, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení.  (Sk 5, 12 – 16)

Vidíme, že nielen počas Ježišovho pobytu na zemi sa diali zázraky a všetci boli uzdravení, ale aj počas pôsobenia apoštolov boli všetci uzdravení. Ako to? Ježiš odišiel do neba, zasadol po pravici Otca a namiesto seba posiela Ducha Svätého. Touto mocou boli uzdravovaní a touto mocou sa uzdravuje aj dnes.

Ľudia musia pochopiť, že Kristus svojou smrťou na kríži otvoril nepredstaviteľné bohatstvo milostí pre nás a uzdravenie je jedna z nich. V mene Ježiš Kristus sa uzdravuje a toto právo patrí všetkým kresťanom prostredníctvom Ježišových rán. Právne to máme podložené v Biblii, v Božom slove, konkrétne v proroctve Izaiáša (53 kap. 4 -5 verš) a apoštola Petra. (1Pt 2, 24) Na tieto verše z Písma sa môžme vo svojej modlitbe odvolať.

 

Kategórie Komentáre

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená