Biblické verše na povzbudenie v duchovnej bitke

 

V duchovnej oblasti sme všetci v duchovnej bitke a nepriateľ je neľútostný. Skutočnosťou je, že náš nepriateľ, je zručný. Má dlhoročné skúseností ako pokúšať, ničiť a zvádzať ľudí z Božej prítomnosti.

Ale aj keď náš nepriateľ je veľký, náš Boh je ešte väčší. A ešte jedna vec je istá: už teraz sme na víťaznej strane. Kvôli tomu, čo Ježiš vykonal za nás na kríži, môžeme žiť víťazne a bojovať proti nepriateľovi s odhodlaním vyhrať. Boh bojuje za nás a pomáha nám vyhrať.

V čase duchovného boja, pokušení, obvinení a odsúdenia nás Boh posilňuje Jeho Slovom v boji proti silám zla a plánom nepriateľa. Možno práve dnes ste v nejakej forme duchovného boja. A potrebujeme poznať, čo Boh hovorí o tejto bitke vo svojom Slove.

Tu je sedem veršov o duchovnom boji a ako vyhrať proti nepriateľovi a prehlasovať víťazstvo v Kristovi.

Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, 2 nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. 3 On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. 4 Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť. Žalm 91:1-4

Odvetil mi: To je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: Nie silou ani mocou, ale mojím duchom! — znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4:6

Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ev. Jána 10:10

No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista! 1 Kor. 15:57

Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Ef. 6:11-12

No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. 2. Tes 3:3

Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1. Petra 5:8

 

Zdroj: Christian Today

Foto: Wikimedia Commons

Kategórie Cirkev

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená